skip to main content

Acta biochimica et biophysica Sinica (Online)

Zhongguo ke xue yuan. Shanghai sheng ming ke xue yan jiu yuan. Sheng wu hua xue yu xi bao sheng wu xue yan jiu suo.

Shanghai : Shanghai Scientific and Technical Publishers 2004

Full text available

Searching Remote Databases, Please Wait